Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Jana Pawła II w Mrozach

ul. Pokoju 1, 05-320 Mrozy

 

Ochrona danych osobowych

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mrozach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

 • Administratorem Pani/Pana danych w naszej jednostce jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach, mający siedzibę: ul. Pokoju 1, nr tel. 25 75 74 702, e-mail: biblioteka@mrozy.pl
 • Administrator wyznaczył Panią Magdalenę Lenart na Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Regulaminem.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z regulacji prawnych (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, jednolitego  rzeczowego wykazu akt dla organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (JRWA). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w JRWA.
 • Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa ma prawo:  dostępu do  danych osobowych jej dotyczących, prawo do  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody niewynikającej  z obowiązków nałożonych  przez przepisy prawa na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów rozporządzenia.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (założenia konta). W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować pozostawieniem złożonego wniosku bez rozpatrzenia.

Informacje

Liczba wyświetleń: 256
Utworzono dnia: 01.08.2018
Dokument wprowadził:
Joanna Ługowska
Dokument opublikował:
Joanna Ługowska
Dokument wytworzył:
Zofia Jagodzinska
Wytworzono:
Zofia Jagodzinska
Podmiot udostępniający informację:
Biblioteka

Historia publikacji

 • 27.03.2021 10:17, Administrator
  Edycja strony: Ochrona danych osobowych
 • 01.08.2018 13:17, Administrator
  Edycja strony: Ochrona danych osobowych
 • 01.08.2018 13:16, Administrator
  Dodanie strony: Ochrona danych osobowych